Jump to content
Mikio Toki


Mikio Toki

A celebrity shot with Japanese Kite Master, Mikio Toki.